Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en Huisregels van Lauzon Sports & Trainingen.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Lauzon Sports & Trainingen doet en op alle overeenkomsten die zij sluit.

1.2

De wederpartij van Lauzon Sports & Trainingen wordt aangeduid als abonnementhouder.

Artikel 2 Overeenkomst

2.1

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het inschrijfformulier en het
akkoord gaan met de algemene voorwaarden en huisregels van Lauzon Sports & Trainingen.

2.2

Als de abonnementhouder minderjarig is, dient het inschrijfformulier door zijn/haar

wette lijke vertegenwoordiger te worden ondertekend.

2.3

De overeenkomst is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 3 Duur en beëindiging

3.1

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 6 of 12 maanden. 3.2

Opzegging geschiedt altijd schriftelijk of per e-mail vóór de 15e van de lopende kalender- maand, waarmee het abonnement met ingang van de laatste dag van de volgende maand wordt beëindigd.

Tussentijdseopzeggingisnietmogelijk.

3.3

Als er geen opzegging heeft plaatsgevonden worden contracten stilzwijgend verlengd na de contracttermijn met iedere maal één maand. Ze zijn na de contracttermijn maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand.

3.4

Opzegging vindt plaats per brief of stuur een e-mail naar info@lauzonsports.nl Opzegging per telefoon is niet mogelijk.

3.5

Als de abonnementhouder minderjarig is, dient de opzegging door zijn/haar wettelijke ver- tegenwoordiger plaats te vinden.

Artikel 4 Prijs en prijswijziging

4.1

Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen. 4.2

Bij inschrijving betaalt de abonnementhouder eenmalig administratiekosten €15. De administratiekosten worden vooraf overeengekomen.

4.3

Lauzon Sports & Trainingen heeft het recht om het lidmaatschapsgeld te wijzigen. Een prijs- wijziging wordt door Lauzon Sports & Trainingen twee weken voorafgaand aan zijn leden medegedeeld. De abonnementhouder heeft het recht om de overeenkomst binnen vier weken na bekendmaking te ontbinden.

Artikel 5 Verplichtingen van de Abonnementhouder

5.1 De abonnementhouder dient wijzigingen in zijn postadres, e-mailadres, bankrekeningnum- mer of telefoonnummer direct aan Lauzon Sports & Trainingen mede te delen bij de balie of via de mail.

5.2 De abonnementhouder houdt zich aan de door Lauzon sports & Trainingen gegeven instruc- ties en volgt de aanwijzingen van de door Lauzon Sports & Trainingen aangestelde medewer- kers op. Het niet naleven van deze verplichting door de abonnementhouder geeft Lauzon Sports & Trainingen het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 6 Betaling

6.1 Met ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming voor automatische in- casso van het lidmaatschapsgeld, Datum afschrijving van het lidmaatschapsgeld wordt rond iedere 1e van de maand geïncasseerd.

Je eerste lidmaatschapsgeld betaling : is betaling naar rato.

Je betaling over je ingeschreven maand wordt bepaald aan de hand van het aantal resteren- de dagen in de huidige ingeschreven maand.

6.2 Het lidmaatschapsgeld wordt door middel van automatische incasso een keer per maand geïncasseerd.

Wanneer deze incasso niet kan worden uitgevoerd ontvangt de abonnementhouder een herinnering via de e-mail. Vervolgens wordt er opnieuw geïncasseerd. LET OP ; Wanneer het lid-maatschapsgeld bij de 1e keer niet geïncasseerd kan worden door middel van stornatie (oneens met incasso MD06) wordt het lidmaatschapsgeld direct verhoogd met €15,00 administratie/storneer- kosten. Abonnementhouder krijgt dan 7 dagen de gelegenheid om alsnog de openstaande post(en) inclusief de administratiekosten / storneer kosten te voldoen. Bij Stornatie onvoldoende saldo (AM06) wordt het lidmaatschapsgeld bij de 2e poging verhoogd met €15,00 administratie/storneer- kosten.
Abonnementhouder krijgt dan 7 dagen de gelegenheid om alsnog de openstaande post(en) inclusief de administratiekosten / storneer kosten te voldoen.

6.3 Als de abonnementhouder niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Lauzon Sports & Trainingen bevoegd om de vordering ter incasso aan haar incassopartner uit handen te geven. Alle daarbij komende kosten worden op de abonnementhouder verhaald met een minimum van 15% over het totale op te eisen bedrag.

6.4 Lauzon Sports & Trainingen heeft bij een betalingsachterstand het recht deabonnementhouderdetoegangteweigerenendeovereenkomstteontbinden.

6.5 Lauzon Sports & Trainingen behoudt zich het recht voor om deze algemene

voorwaarden, de daarin opgenomen huisregels en de openingstijden te wijzigen. Dit kan niet tot een teruggave van lidmaatschapsgeld leiden.

6.6 Vergoedging Jeugd Sportfonds/Leergeld ; Aanvraag dien je zelf te doen, heb je recht op een vergoeding krijgt abonnementhouder en Lauzon Sports hier bericht over. Je bent verplicht om een abonnement af te nemen en hiervoor geleden ook gewoon de algemenen voorwaarden die Lauzon Sports heeft staan, zoals deze op dit formulier beschreven staan. Het gaat namelijk om een VERGOEDING het resterende bedrag wat buiten je vergoeding valt dien je zelf te betalen via het opgegeven rekeningnummer !

 Artikel 7 Opschorten lidmaatschap

7.1

Bij langdurige ziekte of blessure kan het lidmaatschap bevroren worden. Dit gaat in op de eerstvolgende 1e dag van de daaropvolgende maand. Bevriezing van een lidmaatschap is mogelijk voor minimaal 1 maand en voor maximaal 3 maanden. Het bevriezen van het lid- maatschap dient schriftelijk plaats te vinden.

Artikel 8 Voorwaarden Abonnementen / Stippenkaart / Personal training / Clinics / workshops.

8.1

Fitness is te betreden vanaf 14 jaar. 8.2

Familie Abonnement:

Om in aanmerking te komen voor ons voordelige familie abonnement:

-Geldig voor Max. 4 personen die woonachtig zijn op hetzelfde adres.

-Per extra familielid komt er een toeslag van €25,00 bij.

-Familieabonnement is geldig zowel voor de fitness als voor de groepslessen. Let op;

van de fitness mag gebruik van gemaakt worden vanaf 14jaar, groepslessen worden ook gevolgd volgens leeftijdscategorieën.

8.3

Jeugd Strippenkaart t/m 14 jaar is 12 maanden geldig en is alleen geldig voor de kinder- groepslessen.

8.4

Personal training /  Clinics / Workshops;

Afspraak dient om wat voor reden dan ook altijd minimaal 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Doe je dit niet dan word de afspraak toch gefactureerd en of afgestempeld op je strippenkaart.

8.5

Strippenkaarten personal training: Deze zijn 6 maanden na aanschaf geldig daarna vervalt de geldigheid van je strippenkaart.

Strippenkaart kan niet terug omgezet worden in geld dus geldteruggave is NIET mogelijk!

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1

De abonnementhouder verklaart dat hij/zij de onderhavige instructies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/ haar worden gedragen. Abonnementhouder is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolgscha- de die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

9.2

Lauzon Sports & Trainingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door- dat Lauzon Sports & Trainingen is uitgegaan van door de abonnementhouder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. Tevens zal de abonnementhouder Lauzon Sports & Trainingen vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. Lauzon Sports & Trainingen kan niet aan- sprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vermissing van goederen. Dit geldt ook voor goederen die de abonnementhouder op het parkeerterrein van onze desbetreffende trainingsomgeving heeft staan.

Artikel 10 in de sportruimtes en kleedruimtes geleden de volgende regels:

10.1

Schone sportkleding, schone binnen schoenen / sportschoenen.

Buiten schoenen niet toegestaan ! en het gebruik van een handdoek is verplicht. 10.2

Cardio- en fitnesstoestellen na gebruik schoonmaken. Halters, gewichten en materialen na gebruik opruimen.

10.3

Het gebruiken van drank, drugs en als doping aangeduide middelen, het kopen of verkopen hiervan en het onder invloed hiervan gebruik maken van de apparaten en faciliteiten van Lauzon Sports & Trainingen zijn niet toegestaan.

10.4 Het nuttigen van etenswaren in de sportruimten is niet toegestaan. 10.5Intimiteiten, gewenst en ongewenst, zijn niet toegestaan.

De abonnementhouder houdt zich aan de door of wegens de teamleden van Lauzon Sports & Trainingen gegeven instructies en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de abon- nementhouder de instructies overtreedt, is zulks een reden om de abonnementhouder de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëin- digen, onverminderd de verplichting om het lidmaatschapsgeld over de gehele overeenge- komen contracttermijn te voldoen.

Artikel 11 Foto’s / video’s / Camerabewaking

11.1 Hierbij geeft abonnementhouder toestemming dat Lauzon Sports & Trainingen foto’s en of video’s maakt van de trainingen en of fitness waar abonnementhouder aan deel neemt en eventueel mee op de foto’s kan komen te staan. Abonnementhouder geeft toestemming dat deze gebruikt mogen worden voor social media, folders,flyers en of voor de website.

11.2 Abonnementhouder is op de hoogte dat er in en rondom de sportschool

bewakingscamera ’s hangen en gaat hiermee akkoord.